Ontstaan

Op 11 juni 2013 stemde de Eerste Kamer in met de wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Dit betekent onder meer dat er voor rijkstunnels een standaardveiligheidsuitrusting wordt voorgeschreven. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen op onderdelen gewijzigd. Zo is de Commissie Tunnelveiligheid opgeheven. De adviestaak van de Commissie wordt bij de veiligheidsbeambte ondergebracht. Om te voorkomen dat de kennistaak van de Commissie verdwijnt – en omdat correcte toepassing van de wet een goed inhoudelijk begrip ervan vergt – is het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) opgericht. Dit platform is onafhankelijk, wordt gefinancierd door het ministerie van IenW en gefaciliteerd door het COB. Het KPT zoekt nadrukkelijk de samenwerking met bestaande kennisorganisaties zoals het IFV, het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat en het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid.

Het team