Werkwijze

Beantwoorden van vragen

 • Vragen aan het KPT kunnen gesteld worden via telefoon, e-mail of via het vragenformulier op de website. De vraagsteller ontvangt een bevestiging via e-mail.
 • De vraag wordt voorgelegd aan één van de leden van het KPT. Deze bepaalt of de vraag direct kan worden beantwoord of dat hij wordt voorgelegd aan een van de experts uit de expertpool van het KPT.
 • Getracht wordt om de vragen binnen zeven werkdagen te beantwoorden via e-mail, inclusief bronvermelding.
 • De vragen en antwoorden worden gepubliceerd op de website het KPT.
 • De vraagsteller zal na enige tijd benaderd worden of de vraag naar tevredenheid is beantwoord en of er eventueel aanvullende vragen zijn.

Samenwerking

Het KPT werkt samen met kennisorganisaties zoals het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid, het Instituut Fysieke veiligheid en het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat. Het KPT wordt gefaciliteerd door het Centrum Ondergronds Bouwen.

Andere activiteiten

Naast het beantwoorden van vragen verzamelt en ordent het KPT informatie over tunnelveiligheid op de kennisbank op deze website. Ook inventariseert het KPT welke vragen er worden gesteld en door welke partijen. Dit gebeurt om kennisbehoeften en kennisleemten goed in beeld te krijgen en dringende onderzoeksvragen te agenderen. Verder stimuleert het KPT de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen mensen en organisaties die beroepsmatig bij tunnelveiligheid betrokken zijn door middel van het organiseren van themabijeenkomsten. Het KPT vergroot en versterkt haar buitenlandse netwerk en verzamelt informatie uit internationale netwerkbijeenkomsten en uit platforms op het gebied van veiligheid en tunnels. Wat het KPT niet doet, is het zelf ontwikkelen van kennis. Ook geeft het geen project specifieke adviezen. Daarvoor verwijst het KPT partijen door naar kennisinstituten en/of commerciële adviesbureaus.

Informatiebronnen

Voor publicaties, producten en antwoorden maakt het KPT in eerste instantie gebruik van onderstaande bronnen:

 • Officiële publicaties in:
  • Boeken
  • Vaktijdschriften
  • Rapporten van kennisinstituten en overheidsinstanties
  • Mondelinge of schriftelijke adviezen uit de aangesloten expertpool

In tweede instantie, als aanvulling op de opgestelde producten, kunnen we gebruikmaken van niet-openbare documenten, bijvoorbeeld verkregen via projecten. Bij publicaties uit deze categorie zijn we extra alert op de vermenging tussen algemene kennis en projectspecifieke, dan wel commercieel relevante kennis.

 • Projectspecifieke onderzoeksrapporten van kennisinstituten, brancheorganisaties en/of ingenieursbureaus
 • Symposiumverslagen

Indien relevant, verwijzen we ook naar:

 • Publicaties op internet
 • Posts op LinkedIn, YouTube en andere internetfora

We gebruiken nooit reclamemateriaal van bedrijven.
Het KPT neemt altijd een bronverwijzing van de geraadpleegde bronnen op, zodat de herkomst van alle kennisproducten traceerbaar is.