Wat is de functie van het veiligheidsbeheerplan en hoe moet de brandweer hiermee omgaan?

21-07-2014

Antwoord

Voor de openstelling van een tunnel stelt de tunnelbeheerder na overleg met de veiligheidsbeambte en de burgemeester van de gemeente waarin de tunnel is gelegen een veiligheidsbeheersplan op.
Het plan omvat ten minste de organisatie van het tunnelbeheer, de afstemming van dit beheer met de hulpverleningsdiensten, de verkeersbegeleiding, de instandhouding activiteiten en de bestrijding van rampen of andere gebeurtenissen in of bij een tunnel die een mensenleven, het milieu of de tunnel in gevaar kunnen brengen. Het plan omvat tevens een analyse van scenario’s van ongevallen.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van het veiligheidsbeheersplan en wordt de methode voor het uitvoeren van de analyse van scenario’s voor ongevallen vastgesteld.

Voor de openstelling van een tunnel na een wezenlijke wijziging van de tunnel past de tunnelbeheerder, na overleg met de veiligheidsbeambte en de burgemeester van de gemeente waarin de tunnel is gelegen, het veiligheidsbeheersplan, voor zover mogelijk, aan die veranderde situatie aan.
De voor de brandweer meest relevante plannen zijn het CBP en het OTO-plan. In het CBP moet de samenwerking uitgewerkt worden tussen de hulpdiensten en de organisatie van de tunnelbeheerder.

In het OTO-plan staat beschreven wat de tunnelbeheerder doet aan het opleiden van zijn eigen personeel voor en na de openstelling van de tunnel en hoe het opleiden / oefenen van de hulpdiensten zowel voorafgaand als na de openstelling van de tunnel is geregeld.