Tunnelveiligheid verklaard

Auteur: Roel Scholten, Ben van den Horn, Ron Beij, Leen van Gelder en Evert Worm
Jaar: 2018
Taal: Nederlands

Samenvatting

Kennis over de aanleidingen, de uitgevoerde studies en de gemaakte keuzes die ten grondslag liggen aan de huidige standaarden en werkwijzen met betrekking tot tunnelveiligheid, verdwijnt in hoog tempo uit onze sector door toenemende vergrijzing van de beroepsgroep. Hierdoor is het steeds minder vanzelfsprekend dat mensen die aan tunnels werken zelf in staat zijn om de kennis inzake tunnelveiligheid en de samenhang tussen de achtergronden van aspecten die tunnelveiligheid raken, te duiden. Reden voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) om deze kennis te verzamelen, te ordenen en te verspreiden in een publicatie.

Dit naslagwerk legt de ontstaansgeschiedenis van het tunnelveiligheidsdenken in Nederland en de achterliggende overwegingen uit, met als doel mensen die nieuw intreden in de tunnelwereld, of mensen die op zoek zijn naar meer achtergrond, beeld en gevoel te geven bij het waarom van vigerende standaardvoorzieningen en -uitvoeringen. De publicatie richt zich vooralsnog uitsluitend op wegtunnels. In deze tweede versie (2018) zijn een aantal opmerkingen en aanvullingen op de eerste uitgave uit 2016 verwerkt.

Het KPT heeft bij het opstellen van dit naslagwerk dankbaar gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van enkele ‘oude rotten in het vak’. Met name de inbreng van Evert Worm, Jelle Hoeksma en Gerard Kooijman zijn van grote waarde gebleken. Wij danken hen hartelijk voor het delen van de herinneringen en overwegingen achter gemaakte keuzes. Daarnaast danken wij Roel Scholten voor zijn rol bij de eerste uitgave.

Ben van den Horn, Leen van Gelder en Ron Beij, Kennisplatform Tunnelveiligheid,
augustus 2018


Trefwoorden: tunnelveiligheid, veilige tunnels, brand, tunnelbrand