Verkort KPT jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

1. Inleiding / terugblik 2014

Het jaar 2014 stond voor het KPT in het teken van opbouwen: de opbouw van de organisatie, de naamsbekendheid, de kennisbank en de dienstverlening. Dit is volgens plan gerealiseerd met als belangrijkste resultaten:

Organisatie
Werkprocessen zijn beschreven en ingericht, er zijn afspraken met kennisorganisaties over samenwerking, de begeleidingscommissie is bijeen geweest, de expertpool is samengesteld en er is op operationeel/organisatorisch niveau een goede samenwerking met het COB.

Naamsbekendheid
De website is online, er is een uitgebreide kennismakingsronde geweest met onder andere bevoegde gezagen, veiligheidsbeambten, tunnelbeheerders en hulpdiensten, er is een folder over het KPT verspreid, en het KPT was aanwezig op congressen en branchebijeenkomsten.

Kennisbank
In samenwerking met het COB is een databank met document beschikbaar gesteld via de website, documenten zijn gescreend en geordend, ongeveer 150 documenten zijn nieuw toegevoegd en er is een proces ingericht voor continue aanvulling.

Dienstverlening
Er zijn ongeveer dertig vragen beantwoord, de kennisbank wordt veelvuldig gebruikt, er is een bijeenkomst georganiseerd voor het bevoegde gezag, er zijn twee onderwerpen geïdentificeerd voor nader onderzoek en voor deze onderwerpen zijn dossiers op de website gepubliceerd.

>> Voor meer informatie over de resultaten verwijzen we u graag naar het jaarverslag van 2014

2. Doelstellingen 2015

In 2015 richt het KPT zich vooral op verdere versteviging van wat in 2014 is opgezet. Daarnaast zal de dienstverlening van het KPT op enkele punten uitgebreid worden, in lijn met de visie en missie van het KPT (zie ‘extern startdocument v2.1’).

In 2014 is gebleken dat de behoeften van marktpartijen niet volledig overeenkomen met de dienstverlening van het KPT. Het KPT heeft geconstateerd dat de vraag naar de KPT-kennisdatabase minder groot is dan gedacht, evenals de behoefte aan de loketfunctie voor het stellen van vragen. Daarentegen constateren we dat er meer vraag is naar onze netwerkfunctie, waarbij kennisdragers en experts worden samengebracht. Deze constatering heeft geleid tot de volgende doelstellingen voor 2015:

1. Invulling geven aan de kerntaken van het KPT

a) Bibliotheekfunctie: aan het eind van 2015 is de KPT-kennisbank

 • doorgegroeid van 150 naar 200 documenten;
 • uitgebreid met informatie en kennisdocumenten over niet-wegtunnels;
 • uitgebreid met informatie en kennisdocumenten vanuit het buitenland.

b) Helpdeskfunctie: aan het eind van 2015

 • heeft het KPT alle binnengekomen vragen binnen de gestelde termijn beantwoord;
 • wordt de beantwoording van vragen door de vragenstellers als ‘goed’ beoordeeld.

c) Doorverwijsfunctie: aan het eind van 2015

 • worden de experts en andere kennisorganisaties daar waar nodig ingezet;
 • zijn de experts eenmaal bijeen gekomen om te spreken over een actueel onderwerp.

d) Inventarisatiefunctie: aan het eind van 2015

 • heeft het KPT alle (meta-informatie over) vragen en vraagstellers verzameld in een overzicht;
 • heeft het KPT minimaal één extra onderwerp geïdentificeerd voor nader onderzoek en hiervoor een dossier aangemaakt op de website;
 • heeft het KPT een onderzoek gedaan naar de volwassenheid van de sector en de bijbehorende kennisbehoefte in kaart gebracht.

e) Netwerkfunctie: aan het eind van 2015

 • heeft het KPT vier bijeenkomsten voor het BG georganiseerd;
 • heeft het KPT minimaal twee themabijeenkomsten georganiseerd over dossiers waarvan het KPT een nadere kennisbehoefte geïdentificeerd heeft.

f) Naast de vijf kerntaken heeft het KPT de opdracht om de weggebruiker voor te lichten over tunnelveiligheid. Hiertoe zal het KPT in 2015

 • in de eerste helft van 2015 samen met het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat een voorstel ontwikkelen voor een hoofdstuk Tunnels in het ANWB-theorieboek voor het rijexamens;
 • samen met het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat een voorstel ontwikkelt voor nadere invulling van publieksvoorlichting voor mensen die reeds in het bezit van een rijbewijs zijn.

2. Verdere positionering van het KPT als hét loket voor vragen over tunnels en tunnelveiligheid

a) Het KPT is eind 2015 beter bekend bij organisaties en mensen in de branche, door

 • het verzenden van een samenvatting van de resultaten in 2014 en de plannen voor 2015 naar alle mensen binnen het KPT-netwerk (actie eerste kwartaal);
 • het inplannen van minimaal vijfentwintig ‘accountgesprekken’ met beheerders, bevoegde gezagen, veiligheidsbeambten en projecten;
 • aanwezigheid op minimaal drie congressen en branchebijeenkomsten.