Verkort KPT jaarverslag 2014

Een jaar KPT

Eind 2013 ging het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) van start, een nieuw loket voor alle vragen over tunnelveiligheid. Het KPT deelt op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis, organiseert uitwisseling van informatie en speelt een centrale rol in het signaleren van trends en het agenderen van nader onderzoek. In februari 2015 is het eerste jaarverslag gepubliceerd, waarin de werkzaamheden en resultaten tot nu toe worden beschreven. Een kort overzicht vindt u hieronder.

Opstart

Om een goede basis voor het platform te leggen, zijn er in de opstartfase gesprekken gevoerd met diverse gerelateerde partijen, zoals het COB, IFV, Steunpunt Tunnelveiligheid en instanties van Rijkswaterstaat (landelijk tunnelregisseur, Bureau Veiligheidsbeambte). Vervolgens zijn de missie, visie en doelstelling van het KPT vastgesteld, werkprocessen uitgeschreven en experts geselecteerd voor de expertpool. Ook heeft het KPT gesprekken gevoerd met tunnelbeheerders, bevoegde gezagen en andere potentiële klanten. Er is daarnaast een website gelanceerd om het platform goed toegankelijk te maken.

Bibliotheekfunctie

Een van de kerntaken van het KPT is het verzamelen, ordenen en archiveren van informatie. Hiervoor is onder meer een online kennisbank opgezet, in samenwerking met het COB. Doorlopend worden er nieuwe documenten en kenniswebsites toegevoegd. Daarnaast publiceert het KPT gestelde vragen en bijbehorende antwoorden op de website (in algemene en anonieme vorm). Begin 2015 zijn er meer dan 40 vragen en antwoorden online na te lezen.

Helpdesk-/doorverwijs functie

Het beantwoorden van vragen is een andere belangrijke kerntaak. Het KPT maakt hiervoor gebruik van de opgebouwde bibliotheek en/of experts. Het afgelopen jaar is het KPT achttien keer benaderd door zestien verschillende organisaties/personen. Er werden in 2014 41 vragen gesteld, waarvan er vijf niet binnen de doelstelling van het KPT vielen. De overgebleven vragen zijn vrijwel allemaal rechtstreeks door het KPT beantwoord; in enkele gevallen werd doorverwezen naar marktpartijen of naar het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat.

Inventarisatiefunctie

Het KPT heeft ook als taak om op basis van gesprekken en inkomende vragen de kennisbehoefte te identificeren. Dit heeft geleid tot drie dossiers: files in tunnels (dossier opgepakt, bijeenkomst december 2014), alternatieve brandstoffen (dossier in ontwikkeling, bijeenkomst maart 2015), en veranderde wet- en regelgeving spoor in relatie tot tunnels (verkenning loopt).

Netwerkfunctie

De vierde kerntaak van het KPT is het op peil brengen en onderhouden van een netwerk, om zo kennisvragen en –aanbod op elkaar te laten aansluiten. Hiertoe heeft het KPT presentaties gegeven op diverse externe bijeenkomsten, zoals bij het Platform Veiligheid van het COB, bij de Fedet en op de Nationale Tunnelconferentie. Het KPT heeft daarnaast in relevante tijdschriften en nieuwsbrieven aandacht gekregen. Zo stond het KPT in de nieuwsbrieven van het COB, IFV, NL Ingenieurs en STV-LEC.

Faciliterende functie

Tot slot faciliteert het KPT partijen bij het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van tunnelveiligheid. In 2014 werden er twee bijeenkomsten georganiseerd voor het Bevoegde Gezag; een algemene bijeenkomst over tunnelveiligheid en het Bevoegd Gezag en een kennissessie over files in tunnels. In 2015 wordt dit voortgezet; voor de eerste helft van 2015 staan in ieder geval kennissessies aangaande de incidentevaluatie van de Heinenoordtunnel, alternatieve brandstoffen in tunnels en de zes-jaarlijkse inspectie voor het Bevoegd Gezag op de kalender.

Reacties

Bij nagenoeg alle vragenstellers is aan nazorg gedaan: in hoeverre was de beantwoording duidelijk en hoe goed zijn ze geholpen? Uit de gesprekken blijkt dat de vragenstellers zeer tevreden zijn over de beantwoording van de vragen. De antwoorden hadden volgens hen een meerwaarde. De vragenstellers gaven tevens aan dat zij – indien nodig – opnieuw gebruik zouden maken van de kennis van het KPT en dat zij het KPT ook bij anderen zouden aanbevelen.

Online

Op internet zijn de resultaten ook positief. De website van het KPT heeft gemiddeld 250 bezoekers per maand. Circa 35% daarvan zijn terugkerende gebruikers. De kennisbank wordt het meest bekeken (zo’n 150 paginaweergaven per maand). De LinkedIn-pagina van het KPT heeft 125 volgers. Elk geplaatst bericht trekt ongeveer 1500 bezoekers.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op LinkedIn pagina van het KPT.